Provozní řád chalupy

Příjezd a odjezd, děti

 • Host bude na chalupě ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti.
 • Za pronájem a služby s tím spojené je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele. Host je dále povinen uhradit místní poplatek za rekreační pobyt, jehož výše je stanovena obecně závaznými vyhláškami obce v platném znění.
 • Při příjezdu jsou hosté povinni složit v hotovosti vratnou kauci ve výši 10.000,- Kč, která bude v případě bezproblémového pobytu hostům při odjezdu v plné výši navrácena.
 • Zjistí-li host při přebírání chalupy jakékoli závady, je povinen je neprodleně nahlásit.
 • Pokud dojde v průběhu pobytu vinou hostů k jakékoli škodě na majetku provozovatele chalupy, ať už poškozením z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen tuto škodu nahlásit a nahradit. Částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chalupy zavazuje provozovateli tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele v chalupě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 • Parkovat motorová vozidla je možné pouze na místech k tomu vyhrazených.
 • Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Rodiče batolat a dětí jsou odpovědní za dodržování čistoty v chalupě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.
 • Lůžka, polštáře a přikrývky se smí používat výhradně povlečené a s prostěradlem. Po ukončení pobytu je host povinen povlečení z lůžkovin sundat.
 • Před odjezdem hosté provedou úklid objektu. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, oznámí toto s předstihem a uhradí provozovateli částku ve výši 10.000,- Kč.

Vytápění, odpadové hospodářství, ostatní

 • Po vnitřních prostorách chalupy je zakázáno se pohybovat ve venkovní obuvi. Přezouvejte se.
 • Ve vnitřních prostorách chalupy platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, vyjma krbu.
 • K vytápění chalupy slouží plynový kotel. K ohřevu vody pak elektrické bojlery.
 • Rozdělávat oheň ve venkovních prostorách k tomu určených je možné pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a zbytky ohně budou následně řádně uhašeny.
 • Odpad se třídí na směsný, plastový a sklo. Pokud při ukončení pobytu nebude odpad vytříděný, tento celý si host odváží a likviduje na vlastní náklady, případně propadne uhrazená kauce.
 • Na směsný odpad slouží popelnice u chalupy.
 • Plastový odpad a sklo se ukládá do k tomu určených kontejnerů v obci.
 • S ohledem na sousední obydlené objekty mají hosté povinnost respektovat noční klid v době od 22:00 do 7:00 hod.
  Pobyt domácích mazlíčků je dovolen (malá a střední plemena). Host zodpovídá za případné škody způsobené domácím mazlíčkem.

Hosté nerespektující tento provozní řád budou z chalupy vykázáni bez náhrady před plánovaným ukončením jejich dohodnutého termínu pobytu.

Důležitá telefonní čísla:

150 – hasiči / 155 – záchranná služba / 158 – policie / 112 – jednotné číslo